Jak najít a měnit programy v mysli

01.03.2018

Mozek, mysl

Lidský mozek je řídící a integrační orgán lidské nervové soustavy. S biliardou synaptických spojení představuje mozek skutečný vesmír. Mozek je podle posledních výzkumů schopen pracovat i ve více dimenzích a k přenosu informací využívá i biofotony - je tedy skutečně dokonalým nástrojem multidimenzionálního vědomí v lidském těle a trojrozměrném hracím poli zvaném Svět.

Každá nová zkušenost, schopnost a řešení se příznivě odrazí v obnově a funkci mozku, zatímco rutinní činnosti ("programy") mozek doslova degenerují (viz též krystalická inteligence). Lidská kultura je tvořena megakomplexy "memů", mentálních programů tvořených smyšlenými pravidly, či dokonce pravidly subjektivně prohlášenými za zákonitosti, kterým jsme od dětství učeni a kterým vědomě či nevědomě podléháme, a pomocí kterých doslova tvarujeme vlastní osobnost a vlastní realitu.

Tyto memplexy vytvoří v naší mysli moduly, které jsou více, či méně autonomní, a jsou aktivovány emocemi. Některé moduly mohou řídit i moduly ostatní - mysl je tedy velmi sofistikovaný biologický počítač, jehož modulové "software" tvoří zkušenosti lidstva, rodu, naše životní zkušenosti a v podstatě jakékoliv další memplexy, kterým věnujeme naši pozornost - je tedy velmi snadné se mentálně "zavirovat".

Ve stavu "neprobuzené" mysli, kdy jsme "vypnuti", jsme jakýmisi biologickými automaty a jsme zotročeni programy, které si neuvědomujeme. V tomto stavu je ego jedním z ochranných "hracích" prvků, kdy čím menší jsou naše schopnosti, kompetence, tím více jsme egem přesvědčováni o opaku a výrazně přeceňujeme vlastní schopnosti (Dunningův-Krugerův efekt). Údajně až 93 % populace se považuje za nadprůměrnou... Pokud tedy chcete změnit sama sebe a pravdivě vnímat realitu, musíte rozšířit svoje vědomí, "zapnout se". Tak se nám otevřou nekonečné možnosti.

Jak poznat a měnit programy

Téměř polovina toho, co děláte každý den, je opakované chování, bezmyšlenkovitá rutina. (Neal, D.T., Wood, W., and Quinn, J.M., Habits - A repeat performance. Current Directions in Psychological Science. 15, 198-202)

Základem je pravidelně "nemyslet", tedy odpojit se emočně od vlastního "Já" a stát se pozorovatelem sama sebe. To se může zdát jednoduché, nicméně úplně zastavit vnitřní dialog může trvat určitou dobu. Pokud zkusíme na nic nemyslet a pravidelně tento stav navozovat v meditaci, poznáme brzo, jak mysl sama, automaticky, generuje myšlenky (později zjistíme, že některé ani nemusí být naše vlastní) ve zběsilém rytmu. Říká se tomu "opičí mysl" a mnoho lidských bytostí jako opice - automaticky a nevědomě - reaguje. Lidé jsou většinou řízeni nevědomými procesy ve své mysli, které jsou spouštěny různými impulzy. Základem poznání sama sebe je tedy rozpoznat konkrétní procesy, které vedou k určitému jednání, tyto procesy zkoumat a případně je měnit či zrušit. Změna je principiálně jednoduchá - musíme nechtěné procesy přestat používat. Tím v mozku oslabíme synaptická spojení daného procesu a tato již pro mozek nepotřebná spojení jsou ve spánku odstraněna. K oslabení synaptických spojení můžeme používat různé afirmace, autohypnózu a pravidelnou meditaci.
Abychom ale mohli procesy ve vlastní mysli měnit či je úplně nahradit, musíme jim nejprve porozumět, analyzovat je a určit potřebné změny.

Musíme tedy vědomě stvořit sama sebe, a to na základě optimálního systému hodnot.

Jak dešifrovat procesy v mysli

Návyky jsou procesy různé složitosti a různé skladby. Mohou mít více úrovní, které se aktivují různými způsoby a různými moduly mysli. Rozšifrovat tyto procesy nemusí být jednoduché a je to napínavé pátrání uvnitř sebe sama. Základem je opět vědomé sebepozorování. Pozorujeme vlastní emocionální reakce a pomocí dechu (hluboké, klidné dýchání) emocemi cestujeme. I zde jsou myšlenky na překážku, proto je nutné zastavení mysli, abychom mohli zkoumané procesy dešifrovat. Pochopení procesů přichází pomocí obrazů, emocí a náhlého vnuknutí ("aha" efekt).

Jak měnit návyky

Hlavním úkolem vaší mysli je chránit vás před poškozením a nepohodlím. Musíte tedy přesvědčit svoji mysl, že pokud se změníte, budete nejen v bezpečí, ale bude se vám také dařit ještě lépe.

Základem změny k cílovému stavu je uvědomění si cíle a ztotožnění se s ním. K cíli si stanovíme postupné kroky, případně časové úseky (mety, milníky). Důležité je si uvědomit, že změna je kontinuální proces, ne pouhé rozhodnutí. Pokud chcete dosáhnout požadovaných výsledků, musíte podniknout záměrné, konzistentní akce opakovaně v průběhu času, abyste se vzdorovali navyklým postupům mysli. Musíte vytvořit nový proces, nový návyk. Můžete samozřejmě postupovat tak, že nejprve měníte jen určité části původního návyku, a tak postupujete v opakovaných sekvencích, až původní návyk zcela změníte. 

Pokračování v knize

Zapni se!
Zapni se!

(Z připravované knihy "Zapni se, Vylaď se, Vymez se")

Print Friendly and PDF
Vytvořte si webové stránky zdarma!